Başlangıç ÇİN TIBBI Akupunktur hakkında pratik bilgiler Meridyenlerin ismi ve onlara ait noktalar.

Warning: Parameter 1 to plgContentAlphacontent::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /home/jroxemaa/public_html/eastmedicine.net/libraries/joomla/event/event.php on line 67

PostHeaderIcon Meridyenlerin ismi ve onlara ait noktalar.

Meridyenlerin ismi ve onlara ait noktalar.

 

Akciğer meridyeni.

 1. Zhongfu  (Lu.1)   
 2. Yunmen   (Lu.2)   
 3. Tianfu (Lu. 3)      
 4. Xiabai  (Lu. 4)      
 5. Chize   (Lu. 5)      
 6. Kongzui  (Lu. 6)   
 7. Lieque  (Lu. 7)
 8. Jingqu (Lu. 8)      
 9. Taiyuan  (Lu. 9)   
 10. Yuji (Lu.10)
 11. Shaoshang (Lu.11)

 

Kalın bağırsak meridyeni.

 1. Shangyang  (LI1) 
 2. Erjian  (LI 2)        
 3. Sanjian   (LI 3)     
 4. Hegu   (LI 4)        
 5. Yangxi   (LI5)
 6. Pianli  (LI6)
 7. Wenliu  (LI7)
 8. Xialian   (LI8)
 9. Shanglian   (LI9)
 10. Shousanli   (LI10)
 11. Quchi  (LI11)
 12. Zhouliao  (LI12)
 13. Hand-Wuli   (LI13)
 14. Binao  (LI14)
 15. Jianyu  (LI15)
 16. Jugu  (LI16)
 17. Tianding  (LI17)
 18. Neck-Futu  (LI18)
 19. Nose-Heliao (LI19)
 20. Yingxiang  (LI 20)

 

Mide meridyeni.

 1. Chengqi  (St.1)
 2. Sibai (St.2)
 3. Nose-Juliao  (St.3)
 4. Dicang  (St.4)
 5. Daying (St.5)
 6. Jiache  (St. 6)
 7. Xiaguan (St.7)
 8. Touwei   (St. 8)
 9. Renying (St. 9)
 10. Shuitu  (St.10)
 11. Qishe  (St. 11)
 12. Quepen   (St. 12)
 13. Qihu (St. 13)
 14. Kufang   (St. 14)
 15. Wuyi   (St. 15)
 16. Yingchuang  (St. 16)
 17. Ruzhong  (St. 17)
 18. Rugen   (St. 18)
 19. Burong   (St. 19)
 20. Chengman  (St. 20)
 21. Liangmen  (St. 21)
 22. Guanmen   (St. 22)
 23. Taiyi  (St.  23)
 24. Huaroumen (St. 24)
 25. Tianshu   (St. 25)
 26. Wailing (St. 26)
 27. Daju  (St. 27)
 28. Shuidao   (St. 28)
 29. Guilai   (St. 29)
 30. Qichong  (St. 30)
 31. Biguan  (St. 31)
 32. Femur-Futu (St. 32)
 33. Yinshi   (St. 33)
 34. Liangqiu  (St. 34)
 35. Dubi   (St.  35)
 36. Zusanli   (St. 36)
 37. Shangjuxu  (St. 37)
 38. Tiaokou (St. 38)
 39. Xiajuxu (St. 39)
 40. Fenglong   (St. 40)
 41. Jiexi  (St. 41)
 42. Chongyang  (St. 42)
 43. Xiangu  (St. 43)
 44. Netting  (St. 44)
 45. Lidui  (St.  45)

 

Dalak ve pankreas meridyeni.

 1. Yinbai  (SP1)
 2. Dadu   (SP 2)
 3. Taibai  (SP 3)
 4. Gongsun  (SP 4)
 5. Shangqiu  (SP 5)
 6. Sanyinjiao (SP 6)
 7. Lougu  (SP 7)
 8. Diji (SP 8)
 9. Yinlingquan (SP 9)
 10. Xuehai  (SP 10)
 11. Jimen   (SP 11)
 12. Chongmen (SP 12)
 13. Fushe   (SP 13)
 14. Fujie   (SP 14)
 15. Daheng (SP 15)
 16. Fuai  (SP 16)
 17. Shidou  (SP 17)
 18. Tianxi (SP 18)
 19. Xiongxiang (SP19)
 20. Zhourong  (SP 20)
 21. Dabao (SP 21)

 

Kalp meridyeni.

 1. Jiquan (H. 1)
 2. Qingling  (H.  2)
 3. Shaohai  (H.  3)
 4. Lingdao (H. 4)
 5. Tongli (H. 5)
 6. Yinxi  (H. 6)
 7. Shenmen (H. 7)
 8. Shaofu (H. 8)
 9. Shaochong (H. 9)

 

İnce bağırsak meridyeni.

 1. Shaoze (S.I.1)
 2. Qiangu (S.I.2)
 3. Houxi  (S.I.3)
 4. Hand-Wangu  (S.I.4)
 5. Yanggu  (S.I.5)
 6. Yanglao  (S.I. 6)
 7. Zhizheng  (S.I. 7)
 8. Xiaohai  (S.I. 8)
 9. Jianzhen   (S.I. 9)
 10. Naoshu (S.I. 10)
 11. Tianzong  (S.I. 11)
 12. Bingfeng (S.I.12)
 13. Quyuan  (S.I.13)
 14. Jianwaishu  (S.I.14)       
 15. Jianzhongshu  (S.I.15)   
 16. Tianchuang  (S.I. 16)
 17. Tianrong (S.I. 17)
 18. Quanliao (S.I. 18)
 19. Tinggong  (S.I. 19)

 

Mesane meridyeni.

 1. Jingming  (BL 1)  
 2. Zanzhu   (BL 2)    
 3. Meichong (BL 3)           
 4. Quchai (BL 4)      
 5. Wuchu   (BL 5)    
 6. Chengguang  (BL 6)      
 7. Tongtian (BL 7)   
 8. Luoque  (BL 8)    
 9. Yuzhen (BL 9)     
 10. Tianzhu  (BL 10)  
 11. Dashu   (BL 11)   
 12. Fengmen (BL 12) 
 13. Feishu (BL 13)     
 14. Jueyinshu (BL 14)
 15. Xinshu  (BL 15)   
 16. Dushu   (BL 16)   
 17. Geshu  (BL 17)    
 18. Ganshu (BL 18)   
 19. Danshu (BL 19)   
 20. Pishu   (BL 20)    
 21. Weishu  (BL 21)  
 22. Sanjiaoshu   (BL 22)      
 23. Shenshu  (BL 23) 
 24. Qihaishu (BL 24)  
 25. Dachangshu   (BL 25)    
 26. Guanyuanshu  (BL 26)   
 27. Xiaochangshu (BL 27)   
 28. Pangguangshu (BL 28)   
 29. Zhonglushu (BL 29)       
 30. Baihuanshu  (BL 30)      
 31. Shangliao (BL 31)
 32. Ciliao  (BL 32)     
 33. Zhongliao   (BL 33)       
 34. Xialiao   (BL 34)  
 35. Huiyang (BL 35)  
 36. Chengfu   (BL 36)
 37. Yinmen (BL 37)   
 38. Fuxi (BL 38)        
 39. Weiyang   (BL 39)
 40. Weizhong (BL 40)
 41. Fufen  (BL 41)     
 42. Pohu   (BL 42)     
 43. Gaohuangshu  (BL 43)   
 44. Shentang (BL 44) 
 45. Yixi (BL 45)         
 46. Geguan  (BL 46)  
 47. Hunmen   (BL 47)
 48. Yanggang   (BL 48)       
 49. Yishe  (BL 49)     
 50. Weicang  (BL 50) 
 51. Huangmen (BL 51)        
 52. Zhishi  (BL 52)     
 53. Baohuang (BL 53)
 54. Zhibian  (BL 54)   
 55. Heyang (BL 55)   
 56. Chengjin   (BL 56)
 57. Chengshan   (BL 57)      
 58. Feiyang   (BL 58) 
 59. Fuyang   (BL 59)  
 60. Kunlun  (BL 60)   
 61. Pushen (BL 61)    
 62. Shenmai   (BL 62)
 63. Jinmen  (BL 63)   
 64. Jinggu (BL 64)     
 65. Shugu   (BL 65)   
 66. Foot-Tonggu  (BL66)    
 67. Zhiyin  (BL 67)    

 

Böbrek meridyeni.

 1. Yongquan  (K.1)
 2. Rangu (K. 2)
 3. Taixi (K. 3)
 4. Dazhong  (K. 4)
 5. Shuiquan   (K.  5)
 6. Zhaohai  (K. 6)
 7. Fuliu (K. 7)
 8. Jiaoxin  (K. 8)
 9. Zhubin  (K. 9)
 10. Yingu  (K.10)
 11. Henggu   (K. 11)
 12. Dahe  (K.  12)
 13. Qixue (K. 13)
 14. Siman  (K. 14)
 15. Abdomen-Zhongzhu (K.15)
 16. Huangshu  (K.16)
 17. Shangqu  (K.17)
 18. Shiguan (K.18)
 19. Yindu (K. 19)
 20. Abdomen-Tonggu   (K. 20)
 21. Youmen  (K. 21)
 22. Bulang   (K. 22)
 23. Shenfeng (K. 23)
 24. Lingxu  (K. 24)
 25. Shencang (K. 25)
 26. Yuzhong (K. 26)
 27. Shufu   (K.  27)

 

Perikard meridyeni.

 1. Tianchi (HC1)
 2. Tianquan (HC2)
 3. Quze  (HC3)
 4. Ximen (HC4)
 5. Jianshi (HC 5)
 6. Neiguan   (HC 6)
 7. Daling (HC 7)
 8. Laogong (HC 8)
 9. Zhongchong (HC 9)

 

‘’Üç ısıtıcı’’ meridyeni.

 1. Guanchong   (TH 1)
 2. Yemen (TH 2)
 3. Hand-Zhongzhu   (TH 3)
 4. Yangchi  (TH 4)
 5. Waiguan  (TH 5)
 6. Zhigou (TH 6)
 7. Huizong  (TH  7)
 8. Sanyangluo (TH 8)
 9. Sidu (TH 9)
 10. Tianjing (TH 10)
 11. Qinglengyuan   (TH 11)
 12. Xiaoluo (TH 12)
 13. Naohui  (TH 13)
 14. Jianllao  (TH 14)
 15. Tianliao  (TH 15)
 16. Tianyou   (TH 16)
 17. Yifeng   (TH 17)
 18. Qimai (TH18)
 19. Luxi (TH 19)
 20. Jiaosun  (TH 20)
 21. Ermen    (TH 21)
 22. Ear-Heliao (TH22)
 23. Sizhukong  (TH 23)

 

Safra kesesi meridyeni.

 1. Tongziliao (GB 1)
 2. Tinghui  (GB 2)    
 3. Shangguan (GB3) 
 4. Hanyan (GB 4)     
 5. Xuanlu (GB 5)     
 6. Xuanli   (GB 6)    
 7. Qubin (GB 7)       
 8. Shuaigu (GB 8)    
 9. Tianchong   (GB 9)       
 10. Fubai (GB 10)      
 11. Head-Qiaoyin (GB 11)   
 12. Head-Wangu   (GB 12)  
 13. Benshen  (GB 13)
 14. Yangbai (GB 14)  
 15. Head-Linqi  (GB 15)      
 16. Muchuang (GB 16)        
 17. Zhengying (GB 17)        
 18. Chengling  (GB 18)        
 19. Naokong  (GB 19)
 20. Fengchi  (GB 20) 
 21. Jianjing  (GB 21)  
 22. Yuanye  (GB 22)  
 23. Zhejin  (GB 23)    
 24. Riyue   (GB 24)   
 25. Jingmen  (GB 25) 
 26. Daimai   (GB 26)  
 27. Wushu  (GB 27)  
 28. Weidao (GB 28)  
 29. Femur-Juliao  (GB 29)   
 30. Huantiao   (GB 30)        
 31. Fengshi (GB 31)  
 32. Femur-Zhongdu   (GB 32)       
 33. Xiyangguan  (GB 33)     
 34. Yanglingquan   (GB 34) 
 35. Yangjiao (GB 35) 
 36. Waiqiu  (GB 36)  
 37. Guangming (GB 37)      
 38. Yangfu  (GB 38)  
 39. Xuanzhong  (GB 39)      
 40. Qiuxu   (GB 40)   
 41. Foot-Linqi (GB 41)       
 42. Diwuhui (GB 42)  
 43. Xiaxi (GB 43)      
 44. Foot-Qiaoyin   (GB 44)

 

Karaciğer meridyeni.

 1. Dadun  (Liv.1)
 2. Xingjian   (Liv. 2)
 3. Taichong (Liv. 3)
 4. Zhongfeng (Liv. 4)
 5. Ligou (Liv. 5)
 6. Foot-Zhongdu  (Liv. 6)
 7. Xiguan (Liv. 7)
 8. Ququan   (Liv. 8)
 9. Yinbao  (Liv. 9)
 10. Femur-Wuli   (Liv.10)
 11. Yinlian (Liv. 11)
 12. Jimai  (Liv. 12)
 13. Zhangmen  (Liv.13)
 14. Qimen (Liv. 14)

 

Du-Mai meridyeni.

 1. Changqiang (GV1)        
 2. Yaoshu  (GV2)    
 3. Yaoyangguan (GV3)      
 4. Mingmen  (GV4)  
 5. Xuanshu   (GV5)  
 6. Jizhong (GV6)     
 7. Zhongshu  (GV7) 
 8. Jinsuo  (GV8)      
 9. Zhiyang   (GV9)   
 10. Lingtai  (GV10)    
 11. Shendao   (GV11)
 12. Shenzhu  (GV12) 
 13. Taodao (GV13)   
 14. Dazhui (GV14)     
 15. Yamen  (GV15)   
 16. Fengfu (GV16)    
 17. Naohu  (GV17)    
 18. Qiangjian (GV18) 
 19. Houding  (GV19) 
 20. Baihui (GV20)      
 21. Qianding  (GV21)
 22. Xinhui   (GV22)   
 23. Shangxing (GV23)
 24. Shenting  (GV24) 
 25. Suliao  (GV25)     
 26. Renzhong  (GV26)        
 27. Duiduan  (GV27) 
 28. Mouth-Yinjiao (GV28)

 

Ren-Mo meridyeni.

 1. Huiyin   (CV1)
 2. Qugu   (CV2)
 3. Zhongji (CV3)
 4. Guanyuan (CV4)
 5. Shimen   (CV5)
 6. Qihai (CV6)
 7. Abdomen-Yinjiao (CV7)
 8. Shenque  (CV8)
 9. Shuifen  (CV9)
 10. Xiawan   (CV10)
 11. Jianli  (CV11)
 12. Zhongwan (CV12)
 13. Shangwan   (CV13)
 14. Juque (CV14)
 15. Jiuwei   (CV15)
 16. Zhongting   (CV16)
 17. Shanzhong (CV17)
 18. Yutang  (CV18)
 19. Chest-Zigong (CV19)
 20. Huagai (CV20)
 21. Xuanji (CV21)
 22. Tiantu  (CV22)
 23. Lianquan (CV23)
 24. Chengjiang (CV24)

 

Meridyenlere bağlı olmayan noktalar.

 

Göz bölgesi 27

H

Yuyao

Göz bölgesi 33

H

İn-tan

Ağız ve burun bölgesi 51

H

Jinjinyue

Ağız ve burun bölgesi 52

H

Haiquan

Şakak bölgesi 61

H

Taiyang

Boyun arka bölgesi 79

H

Xinsh

 

                                                        Doğu tıp uzmanı Vladimir Uzun

 

 
Banner